Luftsportsanlegg i Nordhordland

thumbnail
A: Innspillet til kommuneplanen.

Nordhordland Flyklubb vil med dette presentere innspill til
kommuneplanen/arealplanen for Lindås kommune 2009.

Innspillet: Innspillet omfatter opprettelse av en gress-stripe for småfly på Erstadfjellet i Alversund. Heretter kalt ENER (foreslått navn/ Icao-kode).

Initiativtaker: Initiativ-/tiltakshaver for prosjektet er
Nordhordland Flyklubb. Klubben ble etablert i 1976 og har drevet flyklubb med
med skoletillatelse på eget sjøfly. Klubben ønsker nå å styrke tilbudet til
luftsportsinteresserte i Nordhordland da det er sterke ønsker i det lokale
luftsportsmiljøet om å utvide tilbudet til også å omfatte landflyging.Ved
opprettelse av ENER vil Nordhordland Flyklubb oppfylle dette ønsket.

Miljøet: Et flymiljø er svært holdningsskapende, utvikler
sosial kompetanse, er utfordrende og spennende der det stilles strenge krav til
disiplin hos utøverne. Videre er erfaringen at luftsportsarenaer bygger et
positivt, sosialt og godt miljø på tvers av alle aldersgrupper.

Formål: ENER vil kunne benyttes til alle luftsportsgrener
underlagt Norges Luftsportsforbund (NLF). NLF er
også tilsluttet Norges idrettsforbund.

Grunneiere/ naboer: Det er 5 grunneiere som blir berørt, og alle
har stilt seg positive for opprettelse av ENER. Det er også gått en informasjonsrunde til
nærmeste naboer for kartlegging av hvorvidt de er positive eller negative til
opprettelse av ENER. Det er et stort flertall av positive tilbakemeldinger. 

Beliggenhet: Beliggenheten er øverst på Erstad fjellet syd
for veien. Plasseringen av gresstripen er svært gunstig
for småfly. Dette med hensyn til faktorer som vindforhold, inn-/utflyging, støyhensyn, bebyggelse
og topografiske hindringer i terrenget. 

Pr. i dag er området regulert som LNF område.
Arealet ønskes omregulert til utøvelse av luftsport. Utmarksområdet vil bli
overflatedyrket som et landbruksjorde på anslagsvis 600x20 meter med
tilhørende tilkomstvei og bygningsfasiliteter (klubbhus/hangar).

Miljøanalyse: I forbindelse med tiltaket vil klubben få gjennomført konsekvensutredninger for å finne nødvendige tiltak til miljøhensyn i samarbeid
med kommunen. Det presiseres at flystripen blir et dyrket område som
umiddelbart kan brukes til slått og beite dersom luftsportsaktiviteten skulle
bortfalle.

Fasiliteter: Det må bygges klubblokale med tilhørende
hangar for flyparkering. Klubblokalet er nødvendig i undervisningsøyemed og for
oppbevaring av flymateriell/-dokomentasjon.

Hindringer: Ca. 100 m nord for den tenkte gressstripen
krysser en høyspentlinje. Denne må legges i kabel (to spenn) for å ivareta krav
til sikkerhetsmarginer.

Finansiering: Tiltaket vil i hovedsak bli basert på dugnad.
Det er mange frivillige som ønsker å bidra med dugnadsarbeid og maskiner, noe som
er avgjørende for prosjektet.

Klubben drivers i dag, og vil fortsatt bli
drevet av ”non proffit” prinsippet. Avslutning: Dagens samfunn har et økende behov for alternative fritids- og idrettsaktiviteter. Her
er ikke Lindås noe unntak – heller tvert imot, og i samarbeid med Alversund Motorsport-senter, jobbes det tett
for og styrke alternativ idrett i regionen.

Det kan også nevnes at initiativtakere har
konsultert statlige myndigheter som Avinor og Luftfartstilsynet angående
prosjektet og de stiller seg meget positive til tiltaket. 
Nordhordland Flyklubb håper etter dete at administrasjonen
og lokalpolitikerne stiller seg positive og ser den store muligheten for
regionen i dette tiltaket.

Vedlegg:

 • Uttalelse
  fra generalsekretær i Norges Luftsportsforbund
 • Folder
  fra Norges Luftsportsforbund
 • Nabo-/underskriftsliste
  med informasjonsskriv
 • Kart
B. Høyringsbrev frå Nordhordland Flyklubb til Lindås kommune:


Arealdelen av kommuneplanen 2011–2023, offentleg ettersyn.

I høyringsutkastet, avsnitt 5.2.8, står det:

"Det vert sett av eit luftsportanlegg på Erstadfjellet. Det er her planar om ei graskledd flystripe til bruk for luftsport. Lokaliseringa har negative

verknader for friluftslivet, og området er då òg sett av med omsynssone for friluftsliv. Etter dei vurderingane som er gjort, vil ein sambruk vere mogleg. Det vert føresett at det vert sett klåre grenser for bruken i samband med regulering av området, slik at verknadene for friluftslivet vertpå eit akseptabelt nivå."


I denne samanhengen ynskjer Nordhordland Flyklubb (NHFK) å komme med ein del utfyllande informasjon:


NHFK vart starta for 35 år sidan av lokale krefter frå kommunane Lindås, Austrheim og Radøy, og klubben vart ein av berre to klubbar i Noreg som fekk skuleløyve til å drive grunnskuling av sjøflypilotar.

Klubben har i ”alle år” hatt sjøflybase i Hallandsvatnet på Radøy, og har elles godkjent øvingsområde og landingsløyve i vatn både i Radøy,

Lindås og Masfjorden kommunar.


Kvifor ynskjer så NHFK å etablere eit luftsportsanlegg/grasstripe på Erstadfjellet?

Hovudårsakene er i stikkordsform desse: • Det er svært mykje dyrare å operere eit sjøfly enn eit landfly.
  Timeprisen vert derfor ofte for høg for ungdommen.

 • Det er ein kortare veg å gå for å få eit landflysertifikat enn eit sjøflysertifikat då sjøflysertifikatet normalt er ei tilleggutdanning til landflysertifikatet.

 • Største rekrutteringsgrunnlaget for eit yrke innafor luftfart (Luftfartstilsynet, flygeleiarar, pilotar og teknisk personell i luftforsvaret, Widerøe, SAS, Norweigian, CHC Helikopter, osb.) finn ein i dei lokale landflyklubbane.

 • Det vert etter kvart lagt strengare og strengare reglar for motorferdsle i ferskvatn (rammar sjøfly) og det ser elles ut for at ein etter kvart vil ha flyaktiviteten på land.
 • Vi ynskjer og meiner at også dei ungdommane i Nordhordland som ikkje brenn for fotball, symjing, friidrett, turgåing og motorsyklar også har ”krav på” eit idrettstilbod som passar dei.
 • Luftsporten skaper svært gode haldningar hos den enkelte med omsyn til ansvarskjensle,  lagspel, nøyaktigheit og det å fylgje reglar og prosedyrar.
Grunneigarane på Erstadfjellet er alle positive til det planlagde luftsportsanlegget, og dersom luftsportsanlegget ein gong i framtida skulle verte nedlagd vil flystripa representere dyrka mark -  ikkje betong og asfalt.

Vidare vil me nemne at Transportøkonomisk institutt (TØI), etter oppdrag frå Samferdselsdepartementet ved statsråd Kleppa, nyleg har utarbeidd ein rapport om norsk luftsport. Rapporten slår fast:
Det er viktig at det vert lagt til rette for at luftsportsaktivitetar kan halde fram.Tilgang på landingsplassar er heilt avgjerande for at luftsporten skal vere luftdyktig (levedyktig). Luftsporten representerer samfunnsnytte, som medverknad til rekruttering til kommersiell og militær luftfart, ivaretaking av ferdigheiter, frivillig brannovervaking, søk og redning. Stadig sterkare kostnadspress reduserer Luftsportens tilgangen på kommersielle flyplassar. Luftsporten er både for gutar og jenter og opplever no stor vekst innan mikrofly der kvinnedelen er godt over 30%. Rapporten vil vere eit viktig verktøy for departementet framover for å vurdere mogelege tiltak mot dei utfordringane rapporten peikar på.

Sitat Magnhild Meltveit Kleppa: ”Det vil eg seia er kjempeflott – at folk engasjerer seg i denne type aktivitetar. Det er òg grunnen for at me nå har kasta lys over både samfunnsnytta og bevaring av kulturarven. Stå på.”

For ytterlegare å få til ein god sambruk med anna frilufts- og sportsaktivitet i Erstad-området er NHFK sjølvsagt innstilt på å etablere klåre prosedyrar og rutinar for bruken av luftsportsområdet samt å leggje inn naudsynt ”stille tid” - til dømes i kyrkjetida, ved konfirmasjonar, ved gravferder osb.

Etter dette vonar NHFK at Lindås kommune vil leggje til rette for luftsport på Erstadfjellet slik Radøy kommune har gjort det for sjøflyaktivitet i deira kommune.


5 har kommentert innlegget
INFO:

Vedtak i Kommunestyre - 09.02.2012

Kommunestyret oppnemner følgjande tre medlemmer frå kommunestyret til å vera med i
arbeidsgruppe for lokalisering av luftsportsanlegg i Nordhordland

1. Jan-Erik Hope - H
2. Kåre Romarheim - Krf
3. Henriette Mjøs - Frp

Leiar i gruppa vert: Jan-Erik Hope

av Håvard Dale - 14.02.12


Great intishg. Relieved I'm on the same side as you.

av Rose - 08.07.16


Thank God! <a href="http://zxyrgk.com">Sonemoe</a> with brains speaks!

av Kamron - 08.07.16


I read your post and wished I'd wrettin it http://wemysn.com [url=http://ukbympqlz.com]ukbympqlz[/url] [link=http://olifgnvoa.com]olifgnvoa[/link]

av Marden - 09.07.16


Way to use the internet to help people solve <a href="http://isthuppayw.com">proslemb!</a>

av Cherry - 11.07.16Legg til en kommentar